_0003_Concurs Relat

BASES CONCURS DE RELAT

Primer premi

de María Luisa Jaén Villoldo

Segon premi (compartit)

de Miriam Haro

Segon premi (compartit)

de Jaume Vidal Forteza

Tercer premi (compartit)

d’Elisa Isabel Gallardo González

Tercer premi (compartit)

de Martina Greef

Quart premi

de Joan Cardell Roig

BASES DEL CONCURS DE RELAT #JoEmQuedACasa

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el Concurs de Relat #JoEmQuedACasa.

Aquest concurs va dirigit a persones residents a les illes Pitiüses que tenguin a partir de 18 anys.

Els relats es podran presentar en català o en castellà.

El tema haurà de ser l’experiència del confinament. Podrà ser relat literari o d’assaig.

S’establiran quatre premis:

1r – 500 €

2n – 400 €

3r – 300 €

4t – 200 €

Aquests premis s’entregaran en forma de vals bescanviables per material tecnològic o material de llibreria en comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

El jurat estarà format per escriptors/res de les Illes Pitiüses. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert o compartit algun dels premis. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà a través de la web www.festivalbarruguet.com de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (per exemple, https://www.facebook.com/culturasantaeulariadesriu/), i també directament a les persones premiades. Juntament amb la resolució del jurat s’anunciarà la forma d’entrega dels premis.

Els relats han de ser originals i inèdits i no haver estat premiats anteriorment en cap altre concurs.

Cada concursant podrà presentar un màxim de dos relats i només s’atorgarà un premi per concursant.

Els relats tendran una extensió màxima de 15 pàgines escrites en mida DIN A4 amb lletra Arial 12, a doble espai, amb marges de 2,5 pels quatre costats.

Qualsevol obra que no reuneixi la totalitat de les condicions indicades en les bases serà automàticament exclosa del concurs.

PRESENTACIÓ

Les obres s’enviaran per correu electrònic a cultura@santaeularia.com amb dos arxius adjunts en format pdf: un amb l’obra presentada a concurs firmada amb pseudònim i sense cap element que permeti identificar-ne l’autor/a; un altre amb les dades personals de l’autor/a: nom, número de DNI/NIE, adreça, telèfon i correu electrònic, títol de l’obra i pseudònim usat. El títol del correu haurà de ser: “Concurs de relats / títol de l’obra”. En cas de presentar dos relats, s’hauran d’enviar els dos en el mateix correu electrònic. Rebreu un correu electrònic com a justificant de recepció.

El termini de presentació acabarà el 5 de juny de 2020.

La participació en aquest concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació de les obres presentades, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de l’anunci del veredicte del jurat.

Les obres premiades no podran ser publicades en cap altre mitjà aliè a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l’autorització expressa d’aquest.

Presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots els punts de les bases.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 629557885 i del correu electrònic cultura@santaeularia.com.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs de Relat #JoEmQuedACasa. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs de Relat #JoEmQuedACasa. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament  situat a la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.